Nieruchomości

W Polsce liczne nieruchomości cechują się nieuregulowanym stanem prawnym lub są przedmiotem współwłasności wielu osób powstałej na skutek dziedziczenia. Często występuje niezgodność pomiędzy zapisami w księdze wieczystej i faktycznym stanem posiadania nieruchomości, która utrzymuje się przez okres wielu lat. Taki stan rzeczy jest zazwyczaj skutkiem braku dbałości w przeszłości o zachowanie wymaganej formy czynności prawnych dotyczących nieruchomości, a także niechęci do wszczynania procedur sądowych mających na celu stwierdzenie nabycia spadku przez określonych spadkobierców, przeprowadzenie  działu spadku lub zniesienia współwłasności oraz dokonanie stosownej zmiany wpisów w księdze wieczystej. Ponadto liczne nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego od wielu lat znajdują się w samoistnym posiadaniu osób fizycznych i innych podmiotów, co stanowi skutek braku należytego nadzoru nad nieruchomościami przez organy nimi zarządzające.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości uniemożliwia dokonywanie czynności prawnych, w szczególności nie jest możliwa sprzedaż nieruchomości. Zbyt duża liczba współwłaścicieli zazwyczaj utrudnia, a często wręcz uniemożliwia efektywne zarządzanie nieruchomością. W wielu sytuacjach aktualni właściciele stają przed koniecznością uregulowania stanu prawnego nieruchomości. W przypadku posiadania samoistnego możliwe jest nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia i uregulowanie w ten sposób stanu prawnego nieruchomości. Często konieczne jest wszczęcie postępowań nieprocesowych celem stwierdzenia nabycia spadku przez określonych spadkobierców, przeprowadzenia działu spadku lub zniesienia współwłasności oraz dokonania stosownej zmiany wpisów w księdze wieczystej. Nierzadko zachodzi potrzeba ustanowienia dla nieruchomości niezbędnych służebności gruntowych. Sprawne przebrnięcie przez procedury sądowe mające na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz zniesienie niepożądanej współwłasności zazwyczaj wymaga skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Oferuję Państwu swoją wiedzę i doświadczenie w sprawach dotyczących regulowania stanu prawnego nieruchomości, w szczególności poprzez zasiedzenie. Udzielam również pomocy prawnej w zakresie działu spadku i znoszenia współwłasności, a także w zakresie ustanawiania i znoszenia służebności oraz innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach. Ponadto świadczone przeze mnie usługi prawne obejmują postępowania procesowe związane z ochroną nieruchomości, tj. powództwa windykacyjne i negatoryjne.

ip stresser