Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Sądy administracyjne - Naczelny Sąd Administracyjny oraz 16 wojewódzkich sądów administracyjnych - zostały powołane do kontrolowania działalności administracji publicznej. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje w szczególności orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne. Wady decyzji administracyjnych często dostrzegane są dopiero przez sąd administracyjny. Zatem niekorzystna decyzja wydana przez organ odwoławczy nie musi oznaczać definitywnego  przekreślenia planów inwestycyjnych czy też nieuchronności kary administracyjnej. Przy stosowaniu przepisów materialnego prawa administracyjnego zazwyczaj powstają liczne wątpliwości interpretacyjne, w związku z czym orzecznictwo sądów administracyjnych przejawia cechy daleko idącej rozbieżności. Ponadto organy administracji publicznej często popełniają błędy proceduralne skutkujące nieważnością decyzji czy też koniecznością jej uchylenia. W tym stanie rzeczy profesjonalnie sporządzona skarga na decyzję i reprezentacja interesów skarżącego w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez wyspecjalizowanego prawnika mogą doprowadzić do pożądanej zmiany zaskarżonych rozstrzygnięć.

Sporządzanie skarg na akty wydawane przez organy administracji publicznej oraz reprezentacja interesów stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi to podstawowy zakres usług świadczonych przez moją kancelarię. Wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie zdobyte przeze mnie w trakcie zatrudnienia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy oraz przy okazji świadczenia pomocy prawnej w kancelariach prawniczych dają gwarancję profesjonalnego wsparcia prawnego.

ip stresser