Postępowanie w sprawach gospodarczych

Sprawami gospodarczymi są przede wszystkim sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

W odrębnym postępowaniu gospodarczym sądy gospodarcze rozstrzygają przeważnie spory przedsiębiorców powstałe na tle wykonywania umów cywilnoprawnych zawieranych w obrocie gospodarczym, w szczególności roszczenia o zapłatę ceny sprzedaży lub wynagrodzenia za wyświadczone usługi, roszczenia z tytułu gwarancji, roszczenia o naprawie szkody wyrządzonej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w tym roszczenia dotyczące zapłaty kar umownych. W sprawach gospodarczych działania lub zaniechania przedsiębiorcy przed wytoczeniem powództwa przeciwko kontrahentowi mogą zdecydować o wyniku procesu. Niezłożenie skutecznych oświadczeń materialnoprawnych, niezapewnienie roszczeniu wymagalności, nieustalenie wysokości doznanej szkody majątkowej czy też doprowadzenie do przedawnienia roszczenia to częste błędy popełniane na etapie przedprocesowym przez przedsiębiorców, które mogą skutkować oddaleniem powództwa w całości lub w części oraz utratą pieniędzy. Równie ważne w sprawach gospodarczych jest należyte przygotowanie się do procesu, w szczególności zgromadzenie i przedstawienie na etapie składania pozwu wszystkich istotnych dowodów, zwłaszcza dokumentów, celem udowodnienia okoliczności mających zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, takich jak istnienie zobowiązania i jego treść, niezgodne z postanowieniami umownymi zachowanie kontrahenta czy też doznanie szkody majątkowej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta. Konieczność zgromadzenia i przedstawienia na etapie składania pozwu wszystkich dowodów celem wykazania faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wiąże się z obowiązującą w sprawach gospodarczych tzw. prekluzją dowodową, która oznacza, że wszelkie twierdzenia i dowody muszą zostać powołane przez powoda w pozwie, a przez pozwanego w odpowiedzi na pozew. W tym stanie rzeczy efektywne dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych zazwyczaj wymaga zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika, który należycie przygotuje i poprowadzi proces przeciwko kontrahentowi, doprowadzając do uzyskania tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty albo wyroku.

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, w szczególności ich reprezentowanie w stosunkach prawnych z kontrahentami, w postępowaniach mających na celu polubowne zakończenie sporu, w procesach sądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych, to ważna sfera usług prawnych świadczonych przez moją kancelarię. Posiadam w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelariach prawniczych, które przekłada się na wysoką jakość i efektywność obsługi prawnej oraz satysfakcję klientów.

ip stresser