Postępowanie administracyjne

Organy administracji publicznej wydają decyzje administracyjne na podstawie przepisów materialnego prawa administracyjnego w stosunku do osób fizycznych i innych podmiotów, na mocy których przyznają uprawnienia i nakładają obowiązki. Liczne ustawy, w szczególności Prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o transporcie drogowym, przyznają organom administracji publicznej kompetencję do regulowania zakresu indywidualnych praw i obowiązków osób fizycznych i innych podmiotów w drodze decyzji administracyjnych.

Będąc stroną postępowania administracyjnego uzyskujecie Państwo prawo udziału w czynnościach podejmowanych przez organy administracji publicznej, zapoznania się z aktami sprawy oraz zaskarżenia wydanych rozstrzygnięć. Możecie Państwo bronić swoich interesów w różnych sytuacjach, na przykład gdy organy administracji publicznej nie zezwalają na realizację zamierzonej inwestycji albo gdy właściciel sąsiedniej nieruchomości planuje uciążliwą inwestycję lub zalewa wam działkę. Możecie Państwo również uchronić się przed koniecznością zapłaty grożących wam kar administracyjnych. Przy stosowaniu przepisów materialnego prawa administracyjnego zazwyczaj powstają liczne wątpliwości interpretacyjne, które mogą skutkować pożądaną zmianą zaskarżonych rozstrzygnięć. Ponadto organy administracji publicznej często popełniają błędy proceduralne skutkujące nieważnością decyzji czy też koniecznością jej uchylenia. Jeżeli nie posiadacie Państwo wiedzy i doświadczenia pozwalających na skuteczną obronę swoich interesów w postępowaniach administracyjnych, to wskazane jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanego prawnika.

Obrona interesów stron w postępowaniach administracyjnych to podstawowy zakres usług świadczonych przez moją kancelarię. Wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie zdobyte przeze mnie w trakcie zatrudnienia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy oraz przy okazji świadczenia pomocy prawnej w kancelariach prawniczych dają gwarancję profesjonalnego wsparcia prawnego.

 

ip stresser